Algemene Voorwaarden Chakana Coaching

E-mail: info@chakanacoaching.nl
Website: www.chakanacoaching.nl

Versie 01-03-2023

1. Begripsbepalingen

 1. De volgende met hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis in de Overeenkomst:
 • Chakana Coaching: Chakana Coaching, gevestigd te Nijmegen onder het KvK nr. 87284510
 • Opdrachtgever: de partij met wie Chakana Coaching een Overeenkomst is aangegaan
 • Partijen: Chakana Coaching en Opdrachtgever samen
 • Overeenkomst: het geheel van schriftelijke afspraken tussen Partijen ten behoeve van het verzorgen van 1 op 1 coaching, een coachingstraject, training en/of workshops
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige document

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertjes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Chakana Coaching.
 2. Partijen kunnen enkel afwijken van de Algemene voorwaarden nadat dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst bevat voor Chakana Coaching steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 4. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is worden de Algemene voorwaarden van Opdrachtgever niet van toepassing verklaard.

3. Aanmelden

 1. Inschrijving voor een 1 op 1 sessie, coachingstraject, training of workshop dient via het inschrijfformulier plaats te vinden.
 2. Voor een 1 op 1 sessie of een coachingstraject dient voorafgaande aan de Inschrijving uit art. 3.1 van de Algemene Voorwaarden een vrijblijvende kennismaking plaats te vinden om te kijken of Chakana Coaching passend is.
 3. Chakana Coaching kan in bepaalde gevallen bepalen dat een vrijblijvende kennismaking zoals benoemd in art. 3.2 van de Algemene Voorwaarden niet nodig is.
 4. Het aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking zoals genoemd in art. 3.2 van de Algemene Voorwaarden kan per WhatsApp, sms, e-mail, telefonisch of via het contactformulier op de website.
 5. Met het versturen van het inschrijfformulier uit art. 3.1 van de Algemene Voorwaarden en/of het aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking uit art. 3.2 van de Algemene Voorwaarden gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 6. Pas na uitdrukkelijke en schriftelijke acceptatie van het inschrijfformulier door Chakana Coaching komt de Overeenkomst tot stand. Zolang Chakana Coaching de inschrijving nog niet schriftelijk heeft geaccepteerd, kan de Opdrachtgever de inschrijving intrekken.
 7. Na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever nog 14 dagen de tijd om de Overeenkomst per e-mail zonder opgave van reden te ontbinden, tenzij de Overeenkomst binnen 14 dagen voor aanvang is gesloten. In dat geval is de inschrijving direct bindend. Zie verder art. 7 van de Algemene Voorwaarden voor de annuleringsvoorwaarden.

4. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen van Chakana Coaching zijn vrijblijvend en hooguit één maand (30 dagen) geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
 3. Aanbiedingen en offertes van Chakana Coaching gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

5. Betalingen en betalingstermijnen

 1. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum geheel betaald te hebben op rekeningnummer NL14KNAB0509628729 ten name van Chakana Coaching, tenzij Partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn is vermeld.
 2. Bij een training of workshop dient de factuur voorafgaande aan het event betaald te zijn. Na de betaling van de factuur is de boeking pas gereserveerd. Opdrachtgever krijgt een bevestiging van de betaling en bevestiging voor de deelname. Indien het event binnen 14 dagen na inschrijving plaatsvindt, wordt afgeweken van de termijn uit art. 5.1 van de Algemene voorwaarden.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Chakana Coaching gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan gaat Chakana Coaching tot invordering over. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Chakana Coaching. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding van buitenechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Chakana Coaching op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Chakana Coaching te betalen.

6. Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De prijzen uit art. 6.1 van de Algemene Voorwaarden zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. Annuleringsvoorwaarden

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Chakana Coaching op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer Opdrachtgever de opdracht annuleert, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 2. Bij een 1 op 1 sessie wordt bij annuleringen tot 24 uur van tevoren 0% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 24 uur of niet opdagen wordt er 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Annuleren is enkel mogelijk per Whatsapp, sms of email.
 3. Bij een coachingstraject, training of workshop wordt bij annuleringen tot 14 dagen voor de start van het coachingstraject, training of workshop 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen de 14 dagen voor de start van het coachingstraject, training of workshop wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Annuleren is enkel mogelijk per WhatsApp, sms of email.
 4. Mocht Opdrachtgever om wat voor reden dan ook een coachingstraject, training of workshop eerder beëindigen, dan kan er geen geld teruggeven worden. In overleg met Chakana Coaching kan er gekeken worden naar een nieuwe datum. Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht situaties.
 5. Als bij onvoldoende inschrijving of door overmacht een coachingstraject, training of workshop niet doorgaat, is Opdrachtgever voor desbetreffende afspraak geen kosten verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan 1 op 1 sessies, coachtrajecten, workshops en training bij Chakana Coaching zijn geheel op eigen risico. Chakana Coaching is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van de door Opdrachtgever uitgevoerde activiteiten, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

9. Wanprestatie

 1. Wanneer Chakana Coaching bij de uitvoering van de opdracht jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de Opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag is gemaximeerd tot de hoogte van het betaalde bedrag voorzien in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Chakana Coaching. Chakana Coaching sluit elke andere aansprakelijkheid, hoger dan het trainingsgeld uit.

10. Verantwoordelijkheid

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van persoonlijke omstandigheden (zoals medicijngebruik) die invloed kunnen hebben op de deelname aan 1 op 1 sessies, coachingstrajecten, training en workshops. Chakana Coaching is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen en de gezondheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zelf deze verantwoordelijkheid.
 2. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, verklaard Opdrachtgever in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn.

11. Geheimhouding

 1. Chakana Coaching is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Chakana Coaching en Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Chakana Coaching doet dan ook aan niemand enige mededeling over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Aan de opdracht zal door Chakana Coaching niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

12. Klachtprocedure

 1. Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de desbetreffende dienstverlening van Chakana Coaching schriftelijk te worden gemeld aan Chakana Coaching.
 2. Chakana Coaching bevestigt binnen 8 dagen de ontvangst van de klacht. Verder wordt de klacht zo snel als mogelijk afgehandeld en in vertrouwen behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is verricht Chakana Coaching de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient de Opdrachtgever dan schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk of zinvol is, is Chakana Coaching aansprakelijkheid begrenst binnen de kaders van artikel 8.
 5. In het geval van een geschil kan Opdrachtgever zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO (www.nobco.nl/klachtenprocedure). Chakana Coaching Nederland onderwerpt zich aan hun klachtenprocedure.

13. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Chakana Coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Chakana Coaching zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Naast de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO uit art. 12.5 is de Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden Chakana Coaching

E-mail: info@chakanacoaching.nl
Website: www.chakanacoaching.nl

Versie 01-03-2023

1. Begripsbepalingen

 1. De volgende met hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis in de Overeenkomst:

 

 • Chakana Coaching: Chakana Coaching, gevestigd te Nijmegen onder het KvK nr. 87284510
 • Opdrachtgever: de partij met wie Chakana Coaching een Overeenkomst is aangegaan
 • Partijen: Chakana Coaching en Opdrachtgever samen
 • Overeenkomst: het geheel van schriftelijke afspraken tussen Partijen ten behoeve van het verzorgen van 1 op 1 coaching, een coachingstraject, training en/of workshops
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige document

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertjes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Chakana Coaching.
 2. Partijen kunnen enkel afwijken van de Algemene voorwaarden nadat dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst bevat voor Chakana Coaching steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 4. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is worden de Algemene voorwaarden van Opdrachtgever niet van toepassing verklaard.

3. Aanmelden

 1. Inschrijving voor een 1 op 1 sessie, coachingstraject, training of workshop dient via het inschrijfformulier plaats te vinden.
 2. Voor een 1 op 1 sessie of een coachingstraject dient voorafgaande aan de Inschrijving uit art. 3.1 van de Algemene Voorwaarden een vrijblijvende kennismaking plaats te vinden om te kijken of Chakana Coaching passend is.
 3. Chakana Coaching kan in bepaalde gevallen bepalen dat een vrijblijvende kennismaking zoals benoemd in art. 3.2 van de Algemene Voorwaarden niet nodig is.
 4. Het aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking zoals genoemd in art. 3.2 van de Algemene Voorwaarden kan per WhatsApp, sms, e-mail, telefonisch of via het contactformulier op de website.
 5. Met het versturen van het inschrijfformulier uit art. 3.1 van de Algemene Voorwaarden en/of het aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking uit art. 3.2 van de Algemene Voorwaarden gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 6. Pas na uitdrukkelijke en schriftelijke acceptatie van het inschrijfformulier door Chakana Coaching komt de Overeenkomst tot stand. Zolang Chakana Coaching de inschrijving nog niet schriftelijk heeft geaccepteerd, kan de Opdrachtgever de inschrijving intrekken.
 7. Na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever nog 14 dagen de tijd om de Overeenkomst per e-mail zonder opgave van reden te ontbinden, tenzij de Overeenkomst binnen 14 dagen voor aanvang is gesloten. In dat geval is de inschrijving direct bindend. Zie verder art. 7 van de Algemene Voorwaarden voor de annuleringsvoorwaarden.

4. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen van Chakana Coaching zijn vrijblijvend en hooguit één maand (30 dagen) geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
 3. Aanbiedingen en offertes van Chakana Coaching gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

5. Betalingen en betalingstermijnen

 1. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum geheel betaald te hebben op rekeningnummer NL14KNAB0509628729 ten name van Chakana Coaching, tenzij Partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn is vermeld.
 2. Bij een training of workshop dient de factuur voorafgaande aan het event betaald te zijn. Na de betaling van de factuur is de boeking pas gereserveerd. Opdrachtgever krijgt een bevestiging van de betaling en bevestiging voor de deelname. Indien het event binnen 14 dagen na inschrijving plaatsvindt, wordt afgeweken van de termijn uit art. 5.1 van de Algemene voorwaarden.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Chakana Coaching gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan gaat Chakana Coaching tot invordering over. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Chakana Coaching. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding van buitenechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Chakana Coaching op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Chakana Coaching te betalen.

6. Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De prijzen uit art. 6.1 van de Algemene Voorwaarden zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. Annuleringsvoorwaarden

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Chakana Coaching op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer Opdrachtgever de opdracht annuleert, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 2. Bij een 1 op 1 sessie wordt bij annuleringen tot 48 uur van tevoren 0% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 48 uur of niet opdagen wordt er 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Annuleren is enkel mogelijk per Whatsapp, sms of email.
 3. Bij een coachingstraject, training of workshop wordt bij annuleringen tot 14 dagen voor de start van het coachingstraject, training of workshop 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen de 14 dagen voor de start van het coachingstraject, training of workshop wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Annuleren is enkel mogelijk per WhatsApp, sms of email.
 4. Mocht Opdrachtgever om wat voor reden dan ook een coachingstraject, training of workshop eerder beëindigen, dan kan er geen geld teruggeven worden. In overleg met Chakana Coaching kan er gekeken worden naar een nieuwe datum. Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht situaties.
 5. Als bij onvoldoende inschrijving of door overmacht een coachingstraject, training of workshop niet doorgaat, is Opdrachtgever voor desbetreffende afspraak geen kosten verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan 1 op 1 sessies, coachtrajecten, workshops en training bij Chakana Coaching zijn geheel op eigen risico. Chakana Coaching is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van de door Opdrachtgever uitgevoerde activiteiten, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

9. Wanprestatie

 1. Wanneer Chakana Coaching bij de uitvoering van de opdracht jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de Opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag is gemaximeerd tot de hoogte van het betaalde bedrag voorzien in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Chakana Coaching. Chakana Coaching sluit elke andere aansprakelijkheid, hoger dan het trainingsgeld uit.

10. Verantwoordelijkheid

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van persoonlijke omstandigheden (zoals medicijngebruik) die invloed kunnen hebben op de deelname aan 1 op 1 sessies, coachingstrajecten, training en workshops. Chakana Coaching is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen en de gezondheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zelf deze verantwoordelijkheid.
 2. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, verklaard Opdrachtgever in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn.

11. Geheimhouding

 1. Chakana Coaching is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Chakana Coaching en Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Chakana Coaching doet dan ook aan niemand enige mededeling over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Aan de opdracht zal door Chakana Coaching niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

12. Klachtprocedure

 1. Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de desbetreffende dienstverlening van Chakana Coaching schriftelijk te worden gemeld aan Chakana Coaching.
 2. Chakana Coaching bevestigt binnen 8 dagen de ontvangst van de klacht. Verder wordt de klacht zo snel als mogelijk afgehandeld en in vertrouwen behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is verricht Chakana Coaching de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient de Opdrachtgever dan schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk of zinvol is, is Chakana Coaching aansprakelijkheid begrenst binnen de kaders van artikel 8.
 5. In het geval van een geschil kan Opdrachtgever zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO (www.nobco.nl/klachtenprocedure). Chakana Coaching Nederland onderwerpt zich aan hun klachtenprocedure.

13. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Chakana Coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Chakana Coaching zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Naast de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO uit art. 12.5 is de Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.